ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ !!!!
Ολοι ξέρουμε ότι όσοι οδηγούν μοτοσυκλέττα  στήν  Αθήνα είναι υποχρεωμένοι
νά ελίσσονται ανάμεσα στ' αυτοκίνητα γιάνά μπορούν νά ξεφεύγουν από τά μπο-
τιλιαρίσματα.  Αλλώστε  γι' αυτόν  τόν  λόγο  κυκλοφορούν  μέ  μηχανή καί κατ'
αυτόν  τόν  τρόπο ανακουφίζεται αρκετά ή κυκλοφορία διότι άν όλοι αυτοί έπαιρ-
ναν  τό  αυτοκίνητό  τους  (όσοι έχουν),  θά ήταν  τό πρόβλημα τής κυκλοφορίας
αφόρητο. (Οχι βέβαια ότι τώρα δέν είναι!!).
Ξαφνικά όμως όπως πηγαίνουν προσπερνώντας τά  ακινητοποιημένα αυτοκίνητα,
βρίσκονται μπροστά σ' ένα "δόρυ" σά ν Μακεδονική Σάρισσα  καί αλλοίμονο, άν
δέν προσέξουν θά γίνουν σουβλάκι!!! Τί συμβαίνει; Απλούστατα κάποιος ασυνεί-
δητος, άμυαλος, ανεύθυνος επίδοξος εγκληματίας οδηγός αυτοκινήτου αποφάσεσε
να΄κάνει μέ τό ΙΧ του μεταφορά αντικειμένων πού προεξέχουν αρκετά από τό πί-
σω μέρος τής καρότσας, άν πρόκειται γιά φορτηγάκι ή από τό πλαϊνό πίσω παρά-
θυρο άν είναι επιβατικό!!! Συνήθως αυτά τά αντικείμενα είναι σίδερα, βέργες με-
ταλλικές ή ξύλα μακρυά ή οτιδήποτε δέν χωράει στό εσωτερικό τού αυτοκινήτου
πού άν χωρούσε δέν θά αποτελούσε κίνδυνο γιά κανένα.
Από τά αντικείμενα αυτά δέν κινδυνεύουν μόνο οί μοτοσυκλετιστές. Κινδυνεύουν
εό ίδιο καί οί οδηγοί τ΄πων αυτοκινήτων οί  οποίοι δέν είναι δυνατόν καθώς έρχο-
νται από πίσω νά καταλάβουν πού  τελειώνει  ό όγκος τού αυτοκινήτου πού προη-
γείται καί τού φορτίου του. Πέφτουν λοιπόν πάνω καί άν είναι τυχεροί μέσα στην
ατυχία  τους  ίσως  δέν φθάσει  τό  "δόρυ"  ώς  τά μάτια  τους ή τόν λαιμό τους!!!
Γίνομαι  μακάβριος  θά  σκεφθεί όποιος διαβάζει αυτές τίς γραμμές. Πιό τραγικά
μακάβρια καί εφιαλτική είναι όμως ή αδιαφορία τών ανθρώπων πού είναι εντεταλ-
μένοι νά διαφυλάξουν τήν ασφάλεια τών πολιτών από τίς ενέργειες  τών κινουμέ-
νων δολοφόνων τής χώρας μας. Ας μάς πεί ό αρχηγός τής τροχαίας πόσες κλήσεις
έδωσε σέ οδηγούς πού κουβαλάνε τέτοια φονικά όπλα; Πόσες φορές ακινητοποίη-
σε οχήματα μέ επικίνδυνο φορτίο όπως θά έπρεπε νά κάνει; Ασφαλώς καμμιά καί
ποτέ !!! Πεθαίνει κόσμος απ' αυτές τίς παραλείψεις αλλά αυτά είναι ψιλά γράμμα-
τα. Ας κλείσουμε καλλίτερα  τήν  Αναγνωστοπούλου  νά προφυλάξουμε τόν Προ-
θυπουργίσκο τής Ελλάδας από ανύπαρκτο κίνδυνο. Γιατί βεβαίως δέν προφυλάσσε-
ται κανείς έτσι !! Αν θέλει κανείς  νά κάνει εκεί δολιοφθορά δέν θά τόν εμποδίσει
ή κορδελίτσα πού κλείνει τόν δρόμο ούτε τά πλάστικά κολωνάκια !!!!

                                                                          17-6-2002
δείτε ακόμη:
Η Αναγνωστοπούλου ξανάνοιξε!!! Τό κατάλαβαν τελικά ........

                                                            2-7-2002