Ποδηλατών συνέχεια  .......
           αρθρο 82 παράγραφος 4
                        Κ.Ο.Κ.
Τά μηχανοκίνητα οχήματα,τά μοτοποδήλατα
καί  τά ρυμουλκούμενα πρέπει νά είναι κατα-
σκευασμένα  καί εξοπλισμένα  κατά τρόπον
ώστε νά περιορίζεται κατά τό δυνατόν σέ πε-
ρίπτωση  ατυχήματος,  ο κίνδυνος, τόσο  γιά
τούς  επιβαίνοντες  αυτών  όσο καί  γιά τούς
λοιπούς πού χρησιμοποιούν τίς οδούς.
Ιδιαιτέρως τά οχήματα αυτά    
πρέπει νά μήν
φέρουν
 στό εξωτερικό καί  εσωτερικό τους
μέρος διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα πού
προεξέχουν  
καί  τά  οποία  είναι δυνατόν νά
καταστούν επικίνδυνα  γιά τούς επιβαίνοντες
ή τούς λοιπούς χρήστες τής οδού.

Αυτός πού  θέτει  σέ  κυκλοφορία καθώς καί
αυτός πού οδηγεί όχημα τό οποίο δέν πληροί
τίς απαιτήσεις  τού αρθρου αυτού τιμωρείται
μέ διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80.00) ευρώ
Μέ τήν  αλματώδη αύξηση  τής κυκλοφορίας   ποδη-
λάτων  στήν  χώρα μας  συμβαίνουν  πολλά περίεργα
πού κάνουν νά  σκέφτεσαι,  τί μυαλό  νά   κουβαλάει  
αυτός  πού  οδηγεί   ανέμελος τό ποδήλατό του  στήν  
Πατησίων  παραδείγματος   χάριν   ή   στήν Συγγρού  
ανάμεσα  στ'  αυτοκίνητα..........     Πόσο λίγο πρέπει
νά λογαριάζει τήν  ζωή του   καί  τήν  σωματική  του
ακεραιότητα πού τήν παραδίδει στήν ασχετοσύνη τού
κάθε  όδηγού   αυτοκινήτου  πού  βεβαίως  κι'  αυτός
κανονικά δέν θάπρεπε νά βρίσκεται  στόν  δρόμο καί
νά οδηγάει αλλά ...  νά κάθεται  στό  σπίτι του καί νά
κάνει κάτι άλλο από τό νά κυκλοφορεί στήν  ζούγκλα
τής ασφάλτου όντας άσχετος μέ τίς συνθήκες  οδήγη-
σης καί μέ τίς διατάξεις τού ΚΟΚ.   Μιλάω  βεβαίως
γιά ένα μεγάλο ποσοστό οδηγών πού όλοι γνωρίζουμε
πώς  έχουν  αποκτήσει τό  δίπλωμα  καί τό τί ξέρουν .
Βεβαίως δέν ε ίναι  όλοι  έτσι  αλλά  νά  μήν κρυβόμα-
στε.... οί περισσότεροι έτσι είναι...
Ομως τό θέμα μας είναι ό ποδηλάτης....  Αυτός θέλει
νά  πάει   στήν   εξοχή   νά   κάνει   τό  σπόρ   του καί
πολύ καλά θά τό  κάνει  γιατί εκεί  οί συνθήκες  είναι
περισ σότερο ευνοϊκές καί θά περάσει καλά !!!!
Βάζει  λοιπόν  μιά σχάρα  στό πίσω μέρος τού αυτοκι-
νήτου του, φορτώνει καί δυο  ή τρία ποδήλατα καί ξε-
κινάει γιά  "Week end"  Δέν  γνωρίζει όμως ότι είναι
παραβάτης  τού  ΚΟΚ  καί  κατά συνέπεια , κατά τήν
διάρκεια τού ταξιδιού του , ανασφάλιστος..... Η ασφά-
λειά του δέν  θά  τόν αποζημιώσει σέ περίπτωση ατυ-
χήματος  σέ σχέση μέ τήν φόρτωση τού οχήματός του
διότι είναι παραβάτης τού κώδικα....   Πολύ δέ περισ-
σότερο άν γίνει πρόξενος τραυματισμού εξ αιτίας τής
σχάρας τήν οποία πολλοί ακόμα καί αφού βγάλουν τά
ποδήλατά τους από πάνω εξακολουθούν νά τήν έχουν
πάνω  στό  αυτοκίνητο  καί  νά "απειλούν"  μ' αυτήν
πεζούς καί οδηγούς.....
Αλίμονο στόν πεζό πού μή βλέποντας ότι υπάρχει ένα
τόσο επικίνδυνο σίδερο στό πίσω μέρος τού αυτοκινή-
του "τού παρκαρισμένου" πέφτει επάνω του καί καρ-
φώνεται ή βγάζει τό μάτι του.  Μπορεί  κάλλιστα κά-
ποιος νά τό πάθει αυτό καί δέν είναι ανάγκη νά είναι
ούτε  στραβός  ούτε  ηλικιωμένος,,,,,  μπορεί νά είναι
απλώς  αφηρημένος  αλλά  δέν  μπορεί  εξ αιτίας τής,
ίσως  στιγμιαίας  αφηρημάδας  του  νά  τραυματιστεί
επειδή κάποιος (αχαρακτήριστος) τού έστησε παγίδα
μέ τήν σχάρα τών ποδηλάτων.....
Ούτε ό φουκαράς  μοτοσυκλετιστής  έχει υποχρέωση
νά γίνει  σουβλάκι  στόν  δρόμο γιατί  ό  ανεγκέφαλος
οδηγός μέ "σχάρα γιά ποδήλατα " φρενάρισε ξαφνικά
γιά ν' αγοράσει παγωτό γιά τό  παιδί του  πού εκλαιγε
γοερά   μέσα  στ' αυτοκίνητο  πηδώντας  απ'  τό  ένα
κάθισμα  στό  άλλο  (αντί νά είναι δεμένο  μέ  ειδική
ζώνη ασφαλείας)   καί   ενοχλούσε  τόν  μπαμπά!!!!!!