Ποδηλάτες στήν Αθήνα!!!!!!!!!!
Τί  μυαλό  μπορεί νά κουβαλάει τό
άτομο  πού κατεβαίνει  τήν Κηφισ-
σίας στίς 11  τό  πρωϊ  καί  περνάει
καθέτως   τήν   Λεωφόρο  Αλεξάν-
δρας  μέ  κόκκινο  φανάρι; Περνάει
δίπλα σου  ενώ   εσύ περιμένεις πά-
νω  στήν μοτοσυκλέττα σου υπομο-
νετικά νά ανάψει τό πράσσινο. Τόν
φτάνεις  πιό  κάτω  καί  τόν  ρωτάς
γιατί τό έκανε αυτό, αφού κι' αυτός
είναι  πάνω  σέ δυό  ρόδες  όπως κι'
εσύ καί σού απαντάει ότι αυτόν δέν
τόν γράφουν γιατί δέν   έχει ούτε α-
ριθμό ούτε δίπλωμα. Οταν τού λέω
ότι  μπορεί  νά  τόν  σκοτώσουν
αυτοί  πού   περνάνε   κανονικά
μού  λέει  ότι  δέν  γίνεται αυτό
γιατί οί  άλλοι προσέχουν γιατί
ξέρουν  ότι  άν  τόν  χτυπήσουν
θά βρούν  τόν  μπελά τους.  Μέ
αποστόμωσε μέ  τά επιχειρήμα-
τά του. Αυτός καί πολλοί άλλοι
σάν αυτόν κυκλοφορούν ανάμε-
σά μας καί μάς  καρδιοχτυπάνε.
Δέν σταματάνε ποτέ στό  κόκκι-
νο ή τό stop  βρίσκονται  μέ τα-
χύτητα οπωσδήποτε  μικρότερη
από τήν δική σου, μπροστά σου
καί  σού  εμποδίζουν  τήν   κίνηση
αλλά  καί  σέ υποχρεώνουν νά ελ-
λιχθείς  γιά  νά τούς  περάσεις. Τό
ποδήλατο  είναι  ένα   πάρα  πολύ
χρήσιμο όχημα  αλλά όταν χρησι-
μοποιείται μέ  σωστό  τρόπο.  Βε-
βαίως  καί  αυτός  πού  τό  οδηγεί
οφείλει νά τηρεί τόν  κώδικα οδη-
κής κυκλοφορίας αλλά καί νά τόν
γνωρίζει.  Ιδεώδες  θά  ήταν νά υ-
πήρχαν λωρίδες  κυκλοφορίας γιά
ποδήλατα  όπως συμβαίνει σέ άλ-
λες  χώρες.  Δέν είναι δυνατόν νά
κινείται ποδήλατο σέ δρόμους μέ
μεγάλη  κυκλοφορία  στό  κέντρο
τής πόλης. Αλλά ούτε καί σέ δρό-
μους  πού  δέν έχουν  λωρίδα  γιά
νά μπορεί νά κινηθεί ακίνδυνα τό
ποδήλατο  όπως  γιά  παράδειγμα
ή   Λεωφόρος  Μαραθώνος.   Εκεί
τά αυτοκίνητα κινούνται γρήγορα
στίς  δύο  λωρίδες  πού  υπάρχουν
και  ό  ποδηλάτης  πού   βρίσκεται
στήν  λωρίδα  κινδυνεύει δραματι-
κά  από  τόν  οδηγό  πού ενδεχομέ-
νως  κινούμενος στήν ίδια λωρίδα
τόν βρίσκει ξαφνικά μπροστά του.
Καί  κάτι  ακόμη..  τό  κράνος τού
ποδηλάτη έχει  προδιαγραφές πού
τόν  προφυλάσσουν   από   πτώση
έξ αιτίας τού ιδίου. Τόν προφυλάσ-
σει  ελάχιστα  ή  καί  καθόλου από
πτώση  κατόπιν  συγκρούσεως   μέ
αυτοκίνητο. Καί τέλος... Ο ποδηλά-
της κυκλοφορεί ανασφάλιστος. Σέ
περίπτωση  ατυχήματος  έξ  αιτίας
του (τρακάρισμα  μέ αυτοκίνητο ή
τραυματισμό  πεζού  σέ διάβαση ή
οτιδήποτε  άλλο  μπορεί νά προκα-
λέσει μέ τήν κίνησή του) τί γίνεται;
Ποιός  αποζημιώνει  τόν  παθόντα;
Ο ποδηλάτης  φοράει  τό καπελάκι
του και απομακρύνεται μέ ελαφρές
πεταλιές;  Τί  λέει  ή  Τροχαία  πού
πού  είναι  τόσο αυστηρή (σωστά!)
μέ τούς ανασφάλιστους οδηγούς;
Καί πολλά άλλα !!!!!
επιφυλάσσομαι στό μέλλον νά
αναφερθώ καί σ' αυτά.             (υπ' όψιν,    είμαι καί
               ποδηλάτης    πάρα -
               πάρα  πολλά χρόνια
               καί  μού  αρέσει  τό
               ποδήλατο.  Εχω δύο!!!)