Παρκάρισμα στήν Αθήνα
1/
2/
3/
4/
5/
Τό παρκάρισμα στίς γωνίες τών
δρόμων απαγορεύεται. Τό παρκα-
ρισμένο αυτοκίνητο πρέπει νά βρί-
σκεται πέντε μέτρα από τήν γωνία
τού δρόμου. Παλαιότερα ή απόστα-
ση αυτή ήταν δεκαπέντε μέτρα .
Δείγμα δίπλα.................................
Απαγορεύεται  νά  παρκάρουν τ' αυ-
τοκίνητα  σέ  διπλή γραμμή  καί νά
δυσκολεύουν  τήν  έξοδο  τών  νομί-
μως  παρκαρισμένων  αυτοκινήτων.
Τό δείγμα δίπλα αποτελεί "εξαίρεση"
στήν Αθήνα.................................
Δέν επιτρέπεται νά παρκάρουμε πά-
νω σέ πεζοδρόμους σέ πάρκα καί
πλατείες. Δίπλα βλέπουμε τί κάνουν
κάποιοι άλλοι.............................
Απαγορεύεται αυστηρότατα νά πα-
ρκάρουμε στά σημεία εκείνα πού
έχουν κατασκευαστεί γιά νά διευ-
κολύνουν τήν κίνηση τών ατόμων
μέ ειδικές ανάγκες. Αυτό εκτός από
παράβαση ξεπερνά καί τά όρια τής
απλής κακοήθειας.
Ομως θεωρείται τυχερός ό οδηγός
πού καταφέρνει νά βρεί τέτοια θέση
προνομιούχα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τό παρκάρισμα απαγορεύεται αυ-
στηρώς μετά από καμπή δρόμου
στόν οποίο τ' αυτοκίνητα κινούνται
μέ σχετικά μεγάλες ταχύτητες. Τό
παράδειγμά μας είναι από τήν οδό
Βασιλίσσης Σοφίας απέναντι από
τό Χίλτον όπου παρκάρουν αυτοκί-
νητα διπλωματικού σώματος τά
οποία εξαιρούνται από κάθε διάτα-
ξη ού αφορά σέ κοινούς θνητούς !!
δείτε επίσης:
24-2-2003
Φωτογραφία δέν βάλαμε γιατί δέν
μπορούμε νά φωτογραφίζουμε
διπλωματικά αυτοκίνητα γιά νά μήν
μάς περάσουν γιά τρομοκράτες........