δείτε επίσης:
οδηγώντας στήν πόλη!!!!
ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ
Οσοι οδηγοί μοτοσυκλέττας έχουν  διαβάσει  τόν κώδικα οδικής
κυκλοφορίας γνωρίζουν καλά ότι τό άρθρο 16 παράγρ. 3  ορίζει
σαφώς ότι οί οδηγοί τών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων καί
τών οδηγών μοτοσυκλεττών) οφείλουν νά κινούνται στό   μέσον
τής λωρίδας κυκλοφορίας. Μέ τήν λογική αυτή θά μπορούσε κα-
νείς νά φανταστεί στήν Αθήνα τού σήμερα μιά μηχανή νά κινεί-
ται στήν Πανεπιστημίου πίσω απ' τ' αυτοκίνητα καί  νά μήν  προ-
σπερνά διότι από αριστερά ή δεξιά δέν υπάρχει ελεύθερος χώρος
εφόσον υπάρχουν παντού οχήματα. Βεβαίως άν πατήσει τήν δια-
χωριστική γραμμή τής λωρίδας μπορεί νά περάσει θαυμάσια αλλά
"δέν πρέπει νά τό κάνει διότι σύμφωνα μέ τό άρθρο, θά  είναι πα-
ράβαση". Κάθεται λοιπόν πίσω από τ΄ αυτοκίνητα  καί  μιάς  καί
κυκλοφορούν τόσες πολλές μηχανές καί  μηχανάκια  στίς  πόλεις
μπορεί κανείς νά φανταστεί τί θά γινόταν άν όλοι λειτουργούσαν
έτσι καί καταλαμβάνοντας τρία μέτρα δρόμου  στήν  λωρίδα,  δέν
προσπερνούσαν μήν τυχόν καί παρανομήσουν!! Τό θέαμα θά ήταν
ηλίθιο, κωμικό καί ή κατάστασις τραγική διότι τό μποτιλιάρισμα
θά  ξεπερνούσε  κάθε  λογική.  Οπως  είναι  φυσικό  σιγά  σιγά θά
λιγόστευαν καί οί μοτοσυκλέττες από τούς δρόμους διότι, γιά ποιό
λόγο νά παίρνει κανείς μηχανή στήν πόλη αφού δέν μπορεί νά κινη-
θεί πιό γρήγορα; Θά πάρει κι' αυτός τό αυτοκίνητό του καί θά επι-
τείνει τήν ασφυξία !!! Ομως  αυτό  ευτυχώς  δέν γίνεται καί οί μο-
τοσυκλετιστές δίνουν μιά κάποια λύση στό έμφραγμα τών πόλεων
καί θά έπρεπε ν' αντιμετωπίζονται μέ κάποια συμπάθεια από  τούς
οδηγούς τών  αυτοκινήτων  μιάς  καί  συντελούν  καί  αυτοί  στήν
αποσυμφόρηση τής κυκλοφορίας. Η πολιτεία θά έπρεπε νά φροντί-
σει νά καταστήσει νομίμους τούς οδηγούς τών δικύκλων τροποποι-
όντας αρκετά άρθρα τού κώδικα οδικής κυκλοφορίας τά  οποία έκ
τών πραγμάτων είναι ανεφάρμοστα. Πάρ' όλο πού ό κώδικας μέ τό
νομοσχέδιο 2696/1999 άλλαξε, υποτίθεται πρός τό πλέον σύγχρονο
πάρα πολλά άρθρα παραμένουν σέ καθεστώς πρωτόγονης  σκέψης.
Χρειάζεται ό νομοθέτης νά είναι οδηγός αυτοκινήτου,  μοτοσυκέτ-
τας, μοτοποδηλάτου, ποδηλάτου, νταλίκας,  μπουλντόζας  καί γενι-
κώς παντός οχήματος καί άν δέν  είναι  τότε  νά  ζητάει τήν γνώμη
άλλων πού αποδεδειγμένα είναι  γνώστες τών  "πραγματικών" συν-
θηκών κυκλοφορίας.  Μέ τόν σύνδυασμό όλων αυτών θά μπορούσε
νά γίνει ένας κώδικας δίκαιος, σύγχρονος πού θά παρείχε ασφάλεια
σέ οδηγούς καί πεζούς.


                                                                  24-3-2002
back
next
υπ' όψιν όλων τών οδηγών τών μοτοσυκλεττών ότι άν συμβεί οποιοδήποτε
ατύχημα  κατά τήν κίνηση  τού δικύκλου πάνω  στήν διαχωριστική  γραμμή
τής λωρίδας υπεύθυνος είναι πάντα ό οδηγός πού παρανομεί, δηλ. ό οδηγός
τής μηχανής έστω κι' άν τήν κακή κίνηση τήν έχει κάνει ό οδηγός πού κινεί-
ται μέσα στήν λωρίδα...........