Οδηγώντας στήν Πόλη.
Είναι τό πρώτο σχόλιο πού γράφω καί δέν θά ήθελα νά αρχίσω
γκρινιάζοντας πράγμα πού θά κάνω στό μέλλον. Θά γκρινιάζω γιατί όταν
είναι κάποιος υποχρεωμένος νά κυκλοφορεί μέ όχημα στήν Ελλάδα καί
ιδίως στήν Αθήνα, δέν μπορεί παρά νά γίνει τελικά ένας, ίσως καί
ενοχλητικός γκρινιάρης.
Γράφοντας όμως γιά πρώτη φορά θ' ασχοληθώ μέ κάτι πού είναι ωραίο
καί έχει σχέση μέ τό αυτοκίνητο, τήν μοτοσυκλέττα μας καί γενικά μέ
οποιοδήποτε όχημα κυκλοφορούμε. Πιστεύω ότι είναι ή στιγμή πού αφού
έχουμε καταφέρει νά βρούμε μιά νόμιμη καί ασφαλή γιά τό όχημά μας
θέση στάθμευσης, σβύνουμε τήν μηχανή τό κλεδώνουμε καί πηγαίνουμε
στό σπίτι μας νά ξεκουραστούμε. Δυστυχώς οί συνθήκες οδήγησης σ'
αυτόν τόν τόπο μάς έχουν αφαιρέσει τήν απόλαυση πού μπορεί νά
νοιώσει κανείς οδηγώντας ένα πολύ καλό αυτοκίνητο ή μιά όμορφη
μηχανή. Αλλοτε, κι' αυτό μπορούν νά τό γνωρίζουν κάποιοι παλαιοί
οδηγοί, μπορούσες νά πάρεις τό όχημά σου νά κάνεις τήν δουλειά σου μέ
μιά σχετική ασφάλεια ή νά κάνεις τήν βόλτα σου χωρίς νά σού σπάσουν
τά νεύρα. Κι' όλ' αυτά παρόλο πού οί δρόμοι δέν ήταν ποτέ καλοί στήν
Ελλάδα καί οί κίνδυνοι παραμόνευαν. Σήμερα όμως οί συνθήκες έχουν
χειροτερέψει αφάνταστα κι' αυτό οφείλεται αποκλειστικά στήν  κακή
συμπεριφορά τών οδηγών πού έχει φτάσει σέ εγκληματικά επίπεδα. Γι'
αυτό πιστεύω ότι μιά πολύ ωραία στιγμή σχετικά μέ τό όχημα είναι ή
στιγμή πού τό εγκαταλείπεις !!!    

                                                                             
7/3/2002
back
next