ΓΙΑΤΙ ΧΑΙΡΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ ΠΑΤΕΡΑ;
από τόν ΚΩΣΤΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Μέ μιά βόλτα στίς χασαποταβέρνες τής Βάρης θά δείτε εκπροσώπους
τής φυλής τών αχρείων σέ όλη τους τήν μεγαλοπρέπεια.
ιότι στήν χώρα πού ανθεί φαι-
δρά ή πορτοκαλέα λαβαίνουν
χώρα γεγονότα συγκλονιστικά, πού
δέν  αποκλείετα,  εκτός απ' τό μέλ-
λον  τής  Ευρώπαϊκής  Ενωσης  νά
επηρεάσουν καί εκείνο τής ανθρώ-
πότητας. Καί, γιά νά  μήν επιτείνω
τήν αγωνία σας, θά αρχίσω μέ ένα
μοναδικό  επίτευγμα  τού  σκληρά
εργαζομένου, δημιουργικού καί άς
μή μάς διαφεύγει, εθνικά υπερήφα-
νου λαού μας.
Δ
Σ
τις 7 Οκτωβρίου διάβασα στίς
εφημερίδες   ότι από  τήν  1η
Οκτωβρίου 2001 μέχρι σήμε-
ρα   οί  πωλήσεις  τζίπ  αυξήθηκαν
100%  ενώ εκείνες τών τεραστίων
πολυτελών ενεργοβόρων SUV 50%
Σέ απόλυτους αριθμούς τό 2001 ο
δημιουργικός  μας  λαός  αγόρασε
10.292 "κανονικά 4Χ4 καί τό 2005
17.208.  Τό  2001  ψώνισε   4.010
SUV  καί  τό  2005  9.288.  Αν  σέ
αυτό   προσθέσουμε   τίς   Πόρσε,
Φερράρι, Μαζεράττι καί  Μερσεν-
τές SL 600  τότε  καταλαβαίνουμε
ότι ή  χώρα μας πέρασε επιτέλους
τό κατώφλι τών ανεπτυγμένων χω-
ρών γιατί, όπως μάς έχει διδάξει ή
πρόσφατη   ιστορία,  η   (στρεβλή)
ανάπτυξη είναι συνδεδεμένη μέ τόν
αριθμό τών  δεινοσαύρων  πού κυ-
κλοφορούν  στίς   πόλεις - καί δέν
αναφέρομαι μόνο στά SUV.
εκπροσώπους τής φυλής τών Αχρεί-
ων σέ όλη τους τήν μεγαλοπρέπεια.
Θά τούς δείτε νά κάνουν "όπισθεν"
πρός τήν λωρίδα πρός Αθήνα παρα-
βιάζοντας τήν διπλή διαχωριστική
γραμμή ή νά στρίβουν αριστερά σέ
σημείο πού απαγορεύεται.
Θά τούς δείτε  νά σέρνονται  μέ
40 χιλιόμετρα τήν ώρα μπλοκάρο-
ντας τήν κίνηση , νά σταματούν σέ
γωνία  15 μοιρών γιά νά στρίψουν
αριστερά  κόβοντας   εντελώς    τό
ρεύμα πρός Βάρη, θά τούς δείτε νά
σταματούν  έτσι,  χωρίς  λόγο, γιά
νά μιλήσουν στόν "κολλητό" τους
καί  γενικά,  νά  συμπεριφέρονται
σάν   άξεστα απολίστα  καί  ξεκα-
πίστρωτα γαϊδούρια (συγγνώμη απ'
τά ζώα) πού είναι  (καί φαίνονται).
 Λόγια σκληρά; Σκληρότερα δέν
γίνονται   γιατί  θά  προσελκύσουν
τήν προσοχή  τής Δικαιοσύνης, αλ-
λά αυτή είναι δυστυχώς ή  πραγμα-
τικότητα.  Μιά      πράγματικότητα
όπου οί "μπούρτζοι" (μέ τήν έννοια
τού  κοινωνικού  καί  πολιτιστικού
υποπροϊόντος),  σέ συνδύασμό  με
"κονομημένους"   μεγαλοβιοτέχνες
καί "φτασμένους" κάθε επαγγέλμα-
τος καί ειδικότητας ) εκεί  νά δείτε
Μερσεντές   καί  Μπέ  εμ  Βέ   νά
παραβγαίνουν   σέ    κουρτινάκια ,
μαξιλαράκια καί αυτοκόλλητα
γατάκια καί λοιπά ζώα, αλλά καί
σέ "οξυζενέ" κυρίες).
νά ήταν μόνο αυτά........  Θέ-
λοντας νά τούς γνωρίσω από
κοντά κάθησα (μεσημέρι Κυ-
ριακής) σέ μιά απ' αυτές τίς ταβέρ-
νες. Τό  πρώτο πράγμα πού μού έ-
κανε εντύπωση  εκτός από τά "γιω-
ταχί" τους  ήταν οί κλώνοι , τά παί-
διά  τους  δηλαδή,  ώς  επί τό πλεί-
στον  πράγματα  χοντρά καί ατσού-
μπαλα, τσίριζαν  συνεχώς καί αδια-
λείπτως  σάν  υστερικά  τρέχοντας
πάνω  κάτω  καί  ταράζοντας  τούς
ανθρώπους πού  είχαν κάνει τό λά-
θος νά πιστυέψουν  ότι επισκέφτη-
καν εστιατόριο.
Αχρείοι  στούς  δρόμους,  αχρείοι
στήν συμπεριφορά, αγριάνθρωποι,
τζάμπα  μάγκες, κακοποιοί, μαχαι-
ροβγάλτες  καί,  ενίοτε δολοφόνοι.
Κυρίες  καί  Κύριοι .... Καλώς ήρ-
θατε  στόν  γενναίο νεοχυδαίο  κό-
σμο αλά Ελληνικά.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Κυριακή 15 Οκτωβρίου… 2006
        Διαφορετικά δέν εξηγείται ή
απέχθειά  μου   γιά   μιά   καινούρια
φουρνιά  "οδηγών"   πού, προφανώς,
έχουν  έλθει   από  κάποιον    αγνω-
στο  πλανήτη.  Αναφέρομαι  στά μο-
ναδικής  σύλληψης  καί  κατασκευής
εποχούμενα   γαϊδούρια  πού   έχουν
στόχο  νά  δολοφονήσουν - στραγγα-
λίσουν  τήν  πόλη  καί νά σπάσουνε
τά  νεύρα  τών   λίγων  ήρεμων  καί
πολιτισμένων ανθρώπων  πού έχουν
απομείνει σέ αυτήν.
  Δέν ξέρω άν ή έν λόγω φουρνιά
προέκυψε από τήν μείωση τής τιμής
τών  "γιωταχί"  ή   από  τό  "τρελλό"
χρήμα πού βγήκε  από τό   "παίξιμο"
στό Χρηματιστήριο, αλλά  "προέκυ-
ψε ",  καί  ή  παρουσία  τής έχει με-
ταβάλλει  τούς   δρόμους  σέ  killing
fields.  Οί  ακροατές  τού  ραδιοφώ-
νικού  μας  σταθμού,  τού 94,4  FM
τηλεφωνούν καί αναφέρουν  φρικια-
στικές ιστορίες γιά  κακοποιούς μα-
χαιροβγάλτες,  ακόμα  καί   δολοφό-
νους πού επιτίθενται εναντίον  αθώ-
ων  πολιτών.  Δέν  αρκεί πού οί  έν
λόγω  ανθρωπίδες  (άρρενες καί θή-
λεις)  παραβιάζουν τίς προτεραιότη-
τες όπου  καί όποτε "τούς καπνίσει"
αλλά απειλούν καί τήν ζωή εκείνου
πού  είχε  τό ......θράσος νά ζητήσει
εξηγήσεις. Είναι  αρκετοί φίλοι πού
μού λένε ότι "υπερβάλλω". Σοβαρά;
Γιατί δέν πάνε μέχρι τόν ναό τής νε-
οελληνικής κιτσαρίας, τίς χασαποτα-
βέρνες  τής  Βάρης;  Εκεί  θά   δούν
Κ
Δείτε επίσης:  πρωταθλητές  ξανά;;;