δείτε επίσης:
ΓΚΑΡΑΖ !!!
Υπάρχει ένα θέμα κυκλοφορικό στήν Αθήνα μέ τό οποίο ουδείς έχει ασχοληθεί
μέχρι σήμερα τουλάχιστον.  Πρόκειται  γιά  τά γκαράζ!  Καί όταν  λέω  γκαράζ
εννοώ  τά "οικιακά"  γκαράζ,  δηλαδή  αυτά  πού ό  καθένας πού διαθέτει έναν
χώρο  στό  σπίτι  του,  αυθαιρέτως  τό ονομάζει γκαράζ, τού βάζει καί μιά απα-
γορευτική πινακίδα σταθμεύσεως απ' έξω καί βεβαίως δέν επιτρέπει σέ κανένα
νά παρκάρει  στόν δρόμο  διότι, αυτός ό κάποιος, θά τόν εμποδίζει νά μπεί στό
γκαράζ του !!!
Μέ  αυτόν τόν τρόπο όμως καί όταν ο κύριος αυτός λείπει από τό "γκαράζ"του
η θέσις  μπροστά  στό  σπίτι  μένει  ελεύθερη  όλο τό  εικοσιτετράωρο καί δέν
επιτρέπεται  σέ  κανέναν  νά παρκάρει.  Εάν  κάποιος  κάνει χρήση τού νομίμου
δικαιώματός του καί παρκάρει, κατά πάσαν πιθανότητα θά αρπάξει κλήση από
τόν άσχετο  αστυνομικό ό  οποίος θά  κληθεί  νά τόν γράψει διότι δέν θά ξέρει,
αυτός, ότι  πρέπει νά  γράφει ΜΟΝΟ τά αυτοκίνητα πού εμποδίζουν τήν είσοδο
καί έξοδο στά
νόμιμα γκαράζ.
Νόμιμα γκαράζ θεωρούνται πάντα εκείνα τά οποία στά σχέδια τής πολεοδομίας
χαρακτηρίζονται ώς γκαράζ καί τούς  έχει παραχωρηθεί  από τόν Δήμο καί τήν
Τροχαία αδεια "χρήσεως γκαράζ" ή  οποία  εκδίδεται  κατόπιν   αυτοψίας  καί
ελέγχου κατά τήν οποία  διαπιστώνεται (κατά κανόνα) ότι τό γκαράζ έχει χώρο
γιά δύο ή περισσότερα   αυτοκίνητα καί κατ' αυτόν τόν τρόπο γίνεται  εξοικονό-
μησις χώρων παρκαρίσματος. Η άδεια αναγράφεται  μέ τήν  ημερομηνία  εκδό-
σεως της σέ εμφανές σημείο   έξω από  τό γκαράζ γιά νά γνωρίζουν όλοι ότι τό
γκαράζ είναι νόμιμο καί νά μήν τού εμποδίζουν τήν είσοδο ή τήν έξοδο.
Τελευταία ή κατάστασις έχει χειροτερέψει διότι πάρα πολλοί έχουν δήμιουργή-
σει μέ διάφορους τρόπους χώρους νά σταθμεύουν τ΄ αυτοκίνητά τους μέ αποτέ-
λεσμα  αυτοί  πού   δέν έχουν  τέτοιες  λύσεις, νά μήν βρίσκουν πουθενά μέρος
νά βάλουν  τά δικά  τους.  Είναι  γνωστό ότι δέν υπάρχουν χώροι στάθμευσεως
Τό πρόβλημα  όμως  γίνεται πολύ  πιό έντονο εξ αιτίας αυτών τών αυθαιρέτων
απαγορεύσεων  πού  βεβαίως  είναι  παράνομες  αλλά δέν διώκονται, αντίθετα
διώκεται ό νόμιμος πολίτης εάν τολμήσει νά κάνει χρήση τού δικαιώματός του!

                                                                                            22-5-2002