Φλάς - Αλάρμ
back
  Τί  νά  πρωτοσχολιάσει  κανείς  απο  τίς  εικόνες  πού  βλέπει στούς δρόμους
τής   Αθήνας   αλλά   καί    όλης  τής   Ελλάδας   υποθέτω.  Λέω  υποθέτω  γιατί
εγώ   στήν   Αθήνα   ζώ    καί  αυτά  πού βλέπω, φαντάζομαι ότι συμβαίνουν καί
σέ άλλες μεγάλες πόλεις.
Θά   μιλήσουμε   τώρα   γιά   τό  σήμα  προειδοποίησης αλλαγής πορείας  ή κοι-
νώς   "φλάς".   Πρέπει    προηγουμένως   νά   γνωρίζουμε   τί    λέει  ό   κώδικας
οδικής    κυκλοφορίας   γι'  αυτήν   τήν   περίπτωση.   Ο κώδικας  σαφώς ορίζει
ότι   πρίν   πραγματοποιήσουμε   οποιαδήποτε   αλλάγή   πορείας   μέ  τό  οχημα
μας    "οφείλουμε "  νά    ειδοποιήσουμε   τά  οχήματα   πού  έπονται  τού  δικού
μάς   γιά   τήν  επικείμενη  αλλαγή   καί   εφόσον   βεβαιωθούμε   ότι    οί   άλλοι
οδηγοί  αντελήφθησαν  τήν  προθεσή  μας  καί  μάς επέτρεψαν  νά τήν  κάνουμε
τότε  τήν  πραγματοποιούμε.  Δέν  μπορούμε  σέ καμμιά περίπτωση νά καλυπτό-
μαστε  πίσω  από  τήν ηλίθια  δικαιολογία τού τύπου: έβγαλα φλάς, δέν τό είδες;
Δέν   είμαι   καθόλου   υποχρέωμένος  νά  τό δώ όταν  εσύ τό βγάζεις  και  ακόμη
μπορεί  νά  μήν  είμαι  σέ θέση νά  σού  επιτρέψω  τήν  αλλαγή πορείας χωρίς νά
βάλω σέ κίνδυνο άλλους ή καί τόν εαυτό μου !!!
Τό   ότι βγάζει  κάποιος  φλάς  δέν  αποτελεί υποχρέωση γιά τά άλλα οχήματα νά
κάνουν   τόπο   νά   περάσει  ό "μεγάλος".  Τό φλάς  είναι μιά προειδοποίηση ότι
προτίθεται  κάποιος  νά  κάνει κάτι καί οί υπόλοιποι εφόσον μπορούν τού επιτρέ-
πουν  νά   τό  κάνει καί  άν παραταύτα  τό  πραγματοποιήσει  τότε οί ενδεχόμενες
συνέπειες βαρύνουν αυτόν καί μόνο !!!!
Μέ   τήν εφαρμογή  τής  διάταξης  περί  κυκλοφορίας στίς  λεωφορειολωρίδες  μέ
κάποια  υποτυπώδη  αυστηρότητα  από τήν τροχαία, βλέπουμε συχνά όσοι κυκλο-
φορούμε  μέ  μοτοσυκλεττα  μέσα σ' αυτές  νομίμως, πράγμα πού λίγοι τό  γνωρί-
ζουν,  πολλούς  οδηγούς  πού  κινούνται  στήν λωρίδα αριστερά τής λωρίδας  τών
λεωφορείων,  νά  βγάζουν  ξαφνικά  τόξο  καί νά ΣΤΡΙΒΟΥΝ ΔΕΞΙΑ  περνώντας
κάθετα  τήν  λωρίδα,  απότομα  μήν λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι εκεί κινείται άλλο
όχημα  νομίμως  είτε  είναι λεωφορείο   είτε   μοτοσυκλεττα. Η  δικαιολογία τους,
όταν  τούς  ρωτήσεις ,  γιατί  έκαναν αυτήν τήν τόσο ανόητη καί επικίνδυνη αλλα-
γή   πορείας,   είναι   ότι   έβγαλαν   τόξο  (άρα εσύ είσαι υποχρεωμένος  νά σταμα-
τήσεις !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  καί  ότι  δέν  τούς  επιτρέπει ή τροχαία νά κινηθούν στήν
λεωφορειολωρίδα!!
Ομως ό νόμος, βεβαίως, λέει ότι μπορείς νά κινηθείς σ' αυτήν τήν λωρίδα εφόσον
έχεις  φροντίσει  από  πρίν νά γνωστοποιήσεις τήν  πρόθεσή σου στούς επόμενους
οδηγούς καί  εφόσον  βεβαίως, κάνεις τήν οποιαδήποτε  κίνησή  σου ακίνδυνα γιά
τούς υπολοίπους, δεδομένου ότι, όποιος οδηγός αλλάζει πορεία σέ κάθε περίπτωση,
είναι υπεύθυνος γιά τίς συνέπειες  τής  κίνησης  καί   δέν   ζητάει ευθύνες από τούς
άλλους. Τό ίδιο λέει καί ή λογική !!!!!!
Πόσο ανεγκέφαλος μπορεί νά είναι ένας  οδηγός πού  γιά νά μήν κάνει μιά παράβα-
ση  (λεωφορειολωρίδα)  κάνει μιά άλλη πολύ πιό βαρειά (στροφή από τό μέσο τού
δρόμου);;;;;
Τό άλλο ηλίθιο σύστημα τών οδηγών αυτοκινήτων πού αντιμετωπίζουν κυρίως οί
οδηγοί  τών  μοτοσυκλεττών,  είναι  ή ξαφνική  στροφή σέ μονοδρόμους. Δηλαδή
ενώ  ένας  μοτοσυκλετιστής  περνάει  είτε  δεξιά  είτε από αριστερά αυτοκίνητα έν
στάσει ή έν κινήσει σέ ένα  μονοδρομο, πράγμα πού έιναι κατάστασις στούς Ελλη-
νικούς  δρόμους,  καί  μήν μού πεί κανείς ότι είναι παράνομο, διότι έτσι συμβαίνει
(οποιος  έχει  αγοράσει  μοτό,  άλλωστε  γι'  αυτό τήν αγόρασε), ξαφνικά βλέπει τό
αυτοκίνητο  πού  είναι  δίπλα  του νά στρίβει κλείνοντάς του τον δρόμο καί ταυτό-
χρονα ανάβει καί τό τόξο του !!!!! Τό τόξο τό ανάβει στρίβοντας..... Εχουν αποκτή-
σει μιά ικανότητα  αυτοί   οί κατ' επίφασιν οδηγοί νά βγάζουν τό τόξο τήν στιγμή
πού τό  όχημα  πού  τούς  κουβαλάει, στρίβει..... Κι' όποιον πάρει ό χάρος...... είτε
είναι  δίπλα  αυτός  ό κάποιος  είτε  έρχεται από απέναντι..... Σημασία έχει γιά τόν
οδηγίσκο,  ότι  έβγαλε  τόξο..... Αυτό τόν ενδιαφέρει καί αυτό θά ισχυρίζεται όταν
θά έχει  προκαλέσει κάποια μεγάλη ζημιά πού μπορεί νά είναι καί ανεπανόρθωτη..    
  Ζητώ  συγγνώμη  γιά  τήν σκληρότητα μέ τήν οποία περιγράφω αυτές τίς κα-
ταστάσεις  αλλά  πιστεύω   ότι  άν κάποιος  διαβάζει τά γραφόμενά μου καί κάνει
αυτά πού κατήγορώ ΙΣΩΣ  σκεφθεί καλλίτερα καί κάνει τό σωστό στήν επόμενη
ενέργειά του στόν δρόμο καί έτσι αποφύγει τό κακό !!!!
συνέχεια -  αλάρμ
προηγούμενο