Αυτοκινητιστές!!!!!!!!!!!!!!!!!
Στήν Αθήνα πρίν από πολλά πολλά χρόνια ό κόσμος μετακινείτο μέ άμαξες. Οταν
ήθελες νά πάς κάπου  μέ κάποια αξιοπρέπεια  η έπρεπε  νά μετακινηθείς  γρήγορα
καί δέν είχες δικό σου  μεταφορικό μέσο, τότε νοίκιαζες μιά άμαξα καί σέ πήγαινε
ό αμαξάς... Αμαξες καί αμαξάδες στήν πόλη δέν υπήρχαν καί πάρα πολλοί διότι οί
πολύ πλούσιοι είχαν δικά τους "ιππήλατα" όπως  λεγόντουσαν,  καί  οί φτωχοί δέν
είχαν τήν πολυτέλεια συχνά νά κετακιούνται μέ τέτοιο "χλιδάτο" τρόπο.
Κάποτε έφτασε καί τό αυτοκίνητο στόν τόπο μας καί όπως ήταν φυσικό παραγκώ-
νισε  τά  αμαξάκια καί  οί  αμαξάδες  βρέθηκαν  σέ δεινή θέση μή έχοντας δουλειά.
Τό κράτος έδωσε τότε σ' αυτούς  τούς φτωχούς αμαξάδες άδεια νά μεταφέρουν κό-
σμο μέ τό αυτοκίνητο  πού θά  αγόραζαν. Αυτοί ήταν οί πρώτοι ταξιτζήδες οί οποί-
οι εξυπηρετούσαν τόν κόσμο  γιά παρά πολλά χρόνια καί κατά κάποιον τρόπο χρει-
άζονται  καί  σήμερα αλλά  όχι σ'  αυτό  τό  εκφυλισμένο  σημείο  στό  οποίο έχουν
φτάσει  στίς  μέρες  μας.  Στήν  Αθήνα κυκλοφορούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως
σχεδόν 15000 ταξί!!!! Κάποιοι λένε ότι είναι περισσότερα γιατί δυστυχώς υπάρχουν
καί  πάρα  πολλά  παράνομα ταξί  "μαϊμού" πού δέν μπορεί νά τά ξεχωρίσει κανείς
αλλά κυκλοφορούν, επιτείνοντας τό πρόβλημα τής πόλης πού είναι τεράστιο.
Σέ  καμμιά  άλλη  πόλη τής Ευρώπης δέν παρατηρείται τέτοιο φαινόμενο, δηλ. νά
κυκλοφορούν τόσα  ταξί  νά δημιούργούν κυκλοφοριακό κομφούζιο καί νά εμποδι-
ζουν  τήν  κίνηση  τών  μέσων μαζικής μεταφοράς. Εκτός αυτού πάρα πολλά είναι
βρώμικα  καί  κακοδιατηρημένα  σέ  σημείο πού όταν μπαίνεις μέσα νά υποφέρεις
ώς τήν ώρα πού θά ξαναβγείς. Σαφώς  υπάρχουν  καί εξαιρέσεις φωτεινότατες πού
τιμούν  τό  επάγγελμα  πού  κάνουν καί πού θά πρέπει νά παραμείνουν, διότι, αυτοί
χρειάζονται.  Οί  ταξιτζήδες λοιπόν ανέκαθεν είχαν απαιτήσεις διάφορες τίς οποίες
υπεστήριζαν μέ  τήν  μορφή  απεργιών  κάνοντας  τούς  ανθρώπους  τής  πόλης νά
απασχολούνται  καί  νά  δυσκολεύονται από κλεισίματα δρόμων καί άλλες εκδηλώ-
σεις  πού  σκοπό  είχαν νά  πιέσουν τήν πολιτεία νά ικανοποιήσει τά αιτήματά τους.
Καί  τώρα  πού  γράφονται  αυτές οί γραμμές ή χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς πιε-
σεως  γιά  νά  ικανοποιηθούν  αιτήματα  ταξιτζήδων. Υπ' όψιν ότι ή ονομασία τών
οδηγών ταξί άλλαξε καί λέγονται τώρα ........ "αυτοκινητιστές".
Δηλαδή οί  υπόλοιποι  πού  ασχολούνται μέ τήν μεταφορά ατόμων γιατί νά μήν λέ-
γονται  έτσι;  Ο οδηγός  λεωφορείου, ό  οδηγός τρόλεϋ, ό οδηγός σχολικού γιατί νά
μήν  λέγεται  αυτοκινητιστής; Δέν είναι ή κύρια ασχολία του η οδήγηση αυτοκινή-
του; Τέλος πάντων τό θέμα μας είναι οί απαιτήσεις τών ταξιτζήδων.
Θέλουν  νά μήν τούς επιβληθεί ή τοποθέτησις ταμειακής μηχανής στό όχημά τους.
Τό ταξί  είναι  κι'  αυτό ένα κατάστημα καί δέν είναι δυνατόν νά μήν ελεγχεται φο-
ρολογικώς καί οπωσδήποτε θά πρέπει νά αποδίδει φόρο στήν πολιτεία.
Θέλουν νά  εισέρχονται  στίς  λωρίδες  κυκλοφορίας πού προορίζονται γιά τά μέσα
μαζικής μεταφοράς πράγμα πού άν τούς επετρέπετο θά καταργούσε ουσιαστικά
τήν  λεωφορειολωρίδα.  Πιστεύουν  ότι  συγκαταλέγονται  στά μέσα μαζικής μετα-
φοράς  πράγμα  πού  δεν  στέκει, ούτε  νά τό σκεφθεί κανείς, τήν στιγμή πού τό τά-
ξί μεταφέρει  από  ένα έως τέσσερα άτομα τό πολύ. Δηλαδή θά μπορώ εγώ ώς ένας
άνθρωπος  νά  μισθώσω  ένα  ταξί  καί  νά  κινούμαι  μέσα στήν λεωφορειολωρίδα
εμποδίζοντας  τό λεωφορείο πού  ενδεχομένως νά μεταφέρει εκείνη τήν στιγμή καί
εβδομήντα ακόμη άτομα!!!!   Ομως,  εγώ,  τό ίδιο  άτομο, δέν μπορώ νά κινηθώ μέ
τό αυτοκίνητό  μου  στήν  ίδια λωρίδα  (ορθώς)  αλλά  άν  πάρω  ταξί  μπορώ!!!
Αυτά καί διάφορα άλλα απαιτούν οί " αυτοκινητιστές" πού δέν έχουν όμως αντιλη-
φθεί ότι  οί  καιροί αλλάζουν πάλι όπως καί τότε με τούς αμαξάδες καί δέν θά τούς
έχει πιά ανάγκη ό κόσμος σέ μερικά χρόνια, ίσως όχι πολλά, όπως τούς έχει ανάγκη
τώρα πράγμα πού αυτοί εκμεταλεύονται μέ διπλό καί τριπλομισθώσεις.
Ηδη τό μετρό έφερε μιά μεγάλη αλλαγή  καί μιά ανακούφιση σέ πάρα πολύ κόσμο.
Η επέκτασίς του  θά   βοηθήσει  αφάνταστα. Επίσης ό προαστιακός σιδηρόδρομος,
τό τράμ, ή κίνησις τών ανθρώπων μέ μοτοσυκλέττες θά αναγκάσει τούς ιδιοκτήτες
οχημάτων ταξί  νά παροπλίσουν πολλά από τά οχήματά τους. Θά παραμείνουν στό
επάγγελμα  λιγώτεροι  καί  ασφαλώς  οί ικανότεροι, οί οποίοι καί θά καλύπτουν τίς
προδιαγραφές  πού  ειναι απαραίτητες γιά  τή κίνηση ένός τέτοιου οχήματος. Αυτή
είναι  μιά  μοιραία  εξέλιξις  καί δέν μπορεί  νά αποτραπεί σέ καμμιά περίπτωση κι'
έτσι μετά από,  τό πολύ,  επτά χρόνια θά  κυκλοφορεί στήν Αθήνα τό έν τρίτον τών
ταξί  πού  κυκλοφορούν σήμερα καί οί ιδιοκτήτες των θά αμείβονται μέ τό σωστό,
ακριβό  κόμιστρο, όπως συμβαίνει σ' όλες τίς μεγάλες πόλεις τού κόσμου όπου δέν
παίρνει κανείς ταξί γιά τό τίποτα, διότι, είναι ακριβό αλλά καί γιατί συνήθως μπο-
ρεί, κάλλιστα, νά εξυπηρετηθεί μέ τά μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κόσμος θά προ-
τιμά νά κινείται μ' αυτά τά μέσα  καί  λίγοι  θά είναι οί τρελλοί πού θά παίρνουν τ'
αυτοκίνητό τους αντί νά πάρου λεωφορείο  εφόσον  αυτό  θά κινείται γρήγορα καί
θά στοιχίζει λιγώτερο. Σταδιακά  θά καταργηθεί  καί τό εντελώς ηλίθιο μέτρο τών
μονώνζυγών πού από τότε πού εφαρμόστηκε τό μόνο πού κατάφερε ήταν νά διπλο-
τριπλασιάσει τ' αυτοκίνητα στήν πόλη αφού ό καθένας αγόρασε καί δεύτερο αυτο-
κίνητο  μέ  μονό ή ζυγό αριθμό γιά νά μπορεί νά κυκλοφορεί πάντα. Αυτό βεβαίως
δέν τό καταλαβαίνουν, ούτε καί τώρα, πού έχει αποδειχθεί πανηγυρικά ή αποτυχία
του, οί φαεινοί εγκέφαλοι τών κρατούντων!!!!
Τά ταξί δέν θά δημιουργούν έμφραγμα στήν κυκλοφορία εφόσον δέν θά είναι τόσα
πολλά καί δέν θά κινούνται συνέχεια,  μόνο πού  θά υπάρξει πρόβλημα επιβιώσεως
τών  "αυτοκινητιστών"  πράγμα   πού  θά  πρέπει  από τώρα  νά σκεφθούν  καί  νά
δούν πώς θ' αντιμετωπίσουν οί ίδιοι  μόνοι τους, αντί νά αναλώνονται σέ προσωρι-
νές επιτυχίες "αγώνων" όπως λέει ό γραφικός  καί  πάντα εκνευρισμένος συνδικα-  
λιστής αρχηγός τους.
κάτι άλλαξε  17- 9 - 2013
Οί ταξιτζήδες γυρίζουν σάν τρελλοί  στήν Αθήνα  ψάχνοντας νά
βρούν πελάτη γιατί ή άθλια κατάσταση τής χουντοκρατούμενης
Ελλάδας τούς κατέστρεψε..... Ολα τά πιό πάνω  πού εγραψα στό
παρελθόν ίσχυαν αλλά δέν ήταν αυτά πού τούς άλλαξαν τό καθε-
στώς......  Είναι ή φτώχια πού μαστίζει όλες τίς τάξεις τών Ελλη-
νων. Αλλωστε  δέν  υπάρχουν  πιά οί τάξεις  πού  ξέραμε... Τώρα
υπάρχουν μόνο δύο τάξεις:  Οί νεόπτωχοι καί οί κλεφτοπλούσιοι.