Απογοήτευσις !!!!!!!!
1/  Ξ
2/   Ξ
3/   Ο
4/   Ο
5/   Ο
6/   Ο
7/  Ο
9/  Ξ
10/  Ο
11/  Ξ
Διά ταύτα
back
καί τά εν καιρώ προστεθησόμενα είμαι πλήρως απογοητευμένος καί δέν θ' ασχοληθώ στό εγγύς μέλλον
μέ τίς αθλιότητες πού υφίσταται ό Ελλην πολίτης καθημερηνώς. Ελπίζω σύντομα νά αλλάξει ή διάθεσίς
μου καί νά επανέλθω
12/ Ξ
8/  Ξ
next
precedent